Zasady użytkownaia

 1. Dostęp do zasobów jest przyznawany na podstawie wniosku o przyznanie grantu obliczeniowego składanego za pośrednictwem formularza internetowego.
 2. Czas trwania grantu i wielkość przyznawanych zasobów uzależniona jest od typu grantu o jaki występuje wnioskodawca (typy grantów wymienione są poniże).
 3. Wnioskodawca może wskazać we wniosku do trzech osób będących realizatorami grantu (w tym siebie samego). Wnioskodawca może, ale nie musi być realizatorem. Tylko realizatorzy otrzymują konto umożliwiające logowanie do klastra.
 4. Użytkownik może posiadać co najwyżej jedno konto na każdym z komputerów ośrodka HPC MiNI.
 5. Użytkownik jest odpowiedzialny za powierzone mu konto i wszystkie wykonywane za jego pośrednictwem czynności. W szczególności zabronione jest udostępnianie hasła do konta innym osobom.
 6. Użytkownik może wykorzystywać powierzone mu konto wyłącznie w celu wskazanym we wniosku o grant obliczeniowy.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do zgłoszenia każdorazowo sytuacji gdy podejrzewa, że jego hasło mogło zostać ujawnione oraz o sytuacji gdy użytkownik ma dostęp do więcej niż jednego konta.
 8. Użytkownik powinien dokonać samodzielnej archiwizacji swoich danych przed upływem końca grantu. Po tej dacie dane mogą zostać skasowane bez ostrzeżenia.
 9. W terminie nie późniejszym niż 1 miesiąc od zakończenia grantu wnioskodawca zobowiązany jest złożyć raport z przebiegu grantu zgodnie z tym z tym załącznikiem na adres mailowy: hpc@mini.pw.edu.pl.
 10. W przypadku wykorzystania wyników obliczeń w publikacji naukowej wnioskodawca zobowiązuje się do umieszczenia w niej formuły wg jednego z poniższych wzorów umieszczonych.

  This research was carried out with the support of the Laboratory of Bioinformatics and Computational Genomics and the High Performance Computing Center of the Faculty of Mathematics and Information Science Warsaw University of Technology under computational grant number <GRANT  NUMBER>

  Badania zostały wykonane przy wsparciu Laboratorium Bioinformatyki i Genomiki Obliczeniowej oraz Ośrodka Obliczeniowego HPC na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w ramach grantu <NUMER GRANTU>

 11. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego regulaminu konto użytkownika zostanie zablokowane, a możliwość składania kolejnych wniosków o grant obliczeniowy ograniczona.
 12. Wnioskodawca zgadza się na publikację w internecie informacji o projekcie oraz zautomatyzowane przetwarzanie tych danych na potrzeby raportowania, okresowej ewaluacji i promocji działalności centrum obliczeniowego MiNI HPC.

Typy grantów

A - grant standardowy

Standardowy typ grantu przeznaczony do realizacji badań naukowych, przyznawany maksymalnie na 1 rok. Wymaga rozliczenia w formie złożenia raportu końcowego.

T - grant testowy

Przyznawany maksymalnie na 2 tygodnie. Czas jednorazowego uruchomienia zadania jest ograniczony do 20-tu minut. Przyznawany w celu umożliwienia zaznajomienia się z infrastrukturą, przetestowania oprogramowania i zebrania informacji niezbędnych do złożenia wniosków o granty innych typów.

S - grant specjalny

Grant specjalnego przeznaczenia przyznawany na czas określony lub nieokreślony na podstawie indywidualnych ustaleń w celu realizacji nietypowych przedsięwzięć.