Zasady użytkowania

 1. Klaster obliczeniowy EdenN jest przeznaczony do obliczeń naukowych prowadzonych przez badaczy zaliczanych do liczby N, zatrudnionych na wydziale MiNI PW oraz ich studentów, doktorantów i współpracowników (w tym spoza PW). Wszyscy oni otrzymują dostęp bezpłatny.
 2. Pozostałe osoby mogą otrzymać dostęp na podstawie osobnej umowy z wydziałem MiNI PW. Warunki umowy określane są indywidualnie na podstawie zgłoszonych potrzeb obliczeniowych.
 3. Wszyscy użytkownicy przyporządkowani są do grup badawczych, którymi kierują kierownicy grup.
 4. Grupa badawcza jest tworzona na wniosek pracownika, o którym mowa w pkt. 1.
 5. Kierownik grupy decyduje, którzy użytkownicy są zaliczani do jego grupy.
 6. Ośrodek MiNI HPC nie gwarantuje dostępności zasobów i zastrzega sobie prawo do wprowadzania limitów.
 7. Użytkownik może posiadać co najwyżej jedno konto na każdym z komputerów ośrodka HPC MiNI.
 8. Użytkownik jest odpowiedzialny za powierzone mu konto i wszystkie wykonywane za jego pośrednictwem czynności. W szczególności zabronione jest udostępnianie hasła do konta innym osobom.
 9. Użytkownik może wykorzystywać powierzone mu konto wyłącznie w celu badawczo-naukowym wskazanym przez kierownika grupy.
 10. Użytkownik jest zobowiązany do zgłoszenia każdorazowo sytuacji gdy podejrzewa, że jego hasło mogło zostać ujawnione oraz o sytuacji gdy użytkownik ma dostęp do więcej niż jednego konta.
 11. Raz do roku kierownik grupy jest zobowiązany złożyć sprawozdanie z prac prowadzonych z użyciem infrastruktury ośrodka obliczeniowego HPC zgodnie z tym załącznikiem na adres mailowy: hpc@mini.pw.edu.pl.
 12. W przypadku wykorzystania wyników przeprowadzonych obliczeń w publikacji naukowej wnioskodawca będzie jej współautorem oraz zobowiązuje się do umieszczenia w niej formuły wg. jednego z poniższych wzorów

  This research was carried out with the support of the Laboratory of Bioinformatics and Computational Genomics and the High Performance Computing Center of the Faculty of Mathematics and Information Science Warsaw University of Technology.

  Badania zostały wykonane przy wsparciu Laboratorium Bioinformatyki i Genomiki Obliczeniowej oraz Ośrodka Obliczeniowego HPC na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

 13. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego regulaminu konto użytkownika zostanie zablokowane, a możliwość składania kolejnych wniosków o grant obliczeniowy ograniczona.
 14. Wnioskodawca zgadza się na publikację w internecie informacji o swoich projektach oraz ręczne i/lub zautomatyzowane przetwarzanie tych danych na potrzeby raportowania, okresowej ewaluacji i promocji działalności Ośrodka Obliczeniowego MiNI HPC.