Wniosek zgłoszeniowy

Opis projektu

Maksymalnie 127 znaków


Dowolny tekst najtrafniej opisujący dziedzinę naukową

Format: RRRR-MM-DD. Maksymalny czas przyznania grantu to 1 rok. Po roku w razie potrzeby należy złożyć kolejny wniosek.

Opis który będzie dostępny na stronie internetowej ośrodka MiNI HPC

Kilka zdań nt. planowanych obliczeń. Uzasadnienie użycia zasobów ośrodka MiNI HPC.

Jakie oprogramowanie będzie wykorzystywane?

Liczba i rodzaj komputerów, ilość rdzeni CPU, ilość RAM, ilość przestrzeni dyskowej, ilość kart GPU, inne?

Dane wnioskodawcy
Dane wykonawców
Wykonawca 1

Wykonawca 2

Wykonawca 3

Oświadczenia
  1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem korzystania zasobów komputerowych ośrodka obliczeniowego MiNI.
  2. Oświadczam, że udostępnione mi zasoby będę wykorzystywać wyłącznie do celu wskazanego we wniosku.
  3. Zobowiązuję się do rozliczenia grantu poprzez złożenie raportu końcowego, pod rygorem utraty dostępu do zasobów oraz możliwości składania kolejnych wniosków w przyszłości.
  4. W przypadku wykorzystania wyników uzyskanych z wykorzystaniem zasobów Ośrodka obliczeniowego HPC MiNI w publikacji naukowej, zobowiązuję się umieścić formułę podziękowań w/g wzoru umieszczonego w regulaminie.
  5. Wyrażam zgodę na publikację informacji o niniejszym projekcie na stronach ośrodka obliczeniowego MiNI.
  6. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie informacji o zawartych we wniosku do celów raportowania, ewaluacji i promocji działalności ośrodka obliczeniowego MiNI.
  7. Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny i mailowy w sprawach związanych z realizacją grantu.